Privacy verklaring

InVeenhuizen.nl is een handelsnaam van Peter Bos. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle diensten verleend onder deze handelsnaam.

1. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand indien InVeenhuizen.nl en de klant mondeling of schriftelijk een overeenkomst zijn aangegaan en de via e-mail door InVeenhuizen.nl verstuurde bevestiging schriftelijk via e-mail akkoord is gegeven door de klant.
Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2. Betaling
InVeenhuizen.nl verstuurt een factuur voor de overeengekomen diensten. Deze dient binnen tien werkdagen (twee weken) voldaan te zijn. Hierop geldt één uitzondering:
Bij culinaire wandelingen en alle wandelingen, waar bij derden een consumptie genuttigd wordt die bij de dienstverlening inbegrepen is, dient de factuur twee werkdagen voor de uitvoeringsdatum voldaan te zijn. Mocht de de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoeringsdatum minder dan tien werkdagen uit elkaar liggen, dan dient de factuur ook twee werkdagen voor de uitvoeringsdatum voldaan te zijn.

3. Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de klant hanteert InVeenhuizen.nl de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot vijf werkdagen (één week) voor de uitvoeringsdatum wordt 30 euro (*) in rekening gebracht;
Bij annulering tot een werkdag voor de opdracht wordt 50 procent van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;
Bij annulering op de dag van de opdracht wordt 75 procent van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;
(*) Alle bedragen zijn exclusief 21 procent BTW.

Bij annulering van de overeenkomst door InVeenhuizen.nl worden de volgende voorwaarden gehanteerd:
Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van InVeenhuizen.nl zijn gelegen,
door InVeenhuizen.nl wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden
aangebracht, verplicht InVeenhuizen.nl zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

Annulering door InVeenhuizen.nl verplicht InVeenhuizen.nl tot terugbetaling van het reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde factuurbedrag.

4. Aansprakelijkheid
Door InVeenhuizen.nl wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de levering van de dienst.

InVeenhuizen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een stadswandeling of culinaire wandeling niet kan doorgaan.
Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Peter Bos
InVeenhuizen.nl
Margrietstraat 48
9491BG Zeijen

KVK-nummer: 80075355